Profile Sekolah Tinggi

Sejarah Singkat Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an Al-Multazam


MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas dorongan rasa cinta tanah air serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap perkembangan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Multazam Husnul Khotimah telah membulatkan tekad dan berkomitmen turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan perguruan tinggi, yang sekarang bernama Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur`an  Al-Multazam.

Gagasan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu pilihan didasarkan dorongan jiwa dan semangat kejuangan kota Bandung yang mengemban panggilan untuk mempertahankan keberlanjutan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada tahun 1945.

Statuta Sekolah Tinggi Ilmu 2018 merupakan revisi Statuta sebelumnya, yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Atas berkah rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur`an Al-Multazam ini disusun dan disempurnakan.

Perguruan Tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, sebagai suatu komunitas ilmiah yang penuh cita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam sejarahnya, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur`an Al-Multazam didirikan oleh Bapak Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam KH. Sahal Suhana, SH. (Alm) Beliau berkeinginan untuk mendirikan sekolah yang berkesinambungan dimulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Alhamdulillah pada tahun 2006 telah didirikan Sekolah Tahfiz Al-Qur`an yang merupakan embrio Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur`an yang menyelenggarakan pendidikan selama 3 tahun dengan beasiswa penuh. Sudah mewisuda dan meluluskan Hafidz dan Hafidzah yang mampu hafal Al-Quran sebanyak 30 Juz hingga 9 angkatan.

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur`an Al-Multazam adalah unit yang menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi Tahfiz Qur`an dan ilmu-ilmu agama yang berbasis pesantren, mensyi’arkan dan menanamkan nilai-nilai Al-Qur`an di tengah masyarakat, dan mengembangkan pusat kajian ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur`an Al-Multazam sementara ini membuka program studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir.

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur`an Al-Multazam berusaha mencetak dan melahirkan sarjana yang kelak menjadi kader ulama hafizh/hafizhah yang memiliki keunggulan dalam bidang bahasa Arab, tahfizh Al-Qur`an, ilmu Al Qur`an dan Tafsir berdasarkan manhaj Salafush Shalih, dengan mendapatkan Sanad/bimbingan para masyakhih (ulama). Selanjutnya, berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku, disusunlah Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur`an Al-Multazam, yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk pengembangan modal intelektual, merencanakan pengelolaan organisasi, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.